EXEKUČNÍ PRÁVO A INSOLVENCE

Exekuční právo je odvětví, na které se zaměřuji, a to vzhledem ke zkušenostem, které jsem získala při výkonu funkce soudního exekutora. Máte-li problémy se soudními exekutory, věřiteli nebo dlužníky, nabízím právní pomoc v komunikaci s exekutory a také Vás mohu zastupovat v rámci exekučního řízení. Zajistím pro Vás také vymáhání Vašich pohledávek, doporučím vhodného exekutora s ohledem na konkrétní okolnosti případu, sepis žalob a vyhodnocení nároků např.: ohledně pravděpodobné vydobytelnosti pohledávky, náhrady škod a podobně.  Mám zkušenosti s jednáním se soudními exekutory, není problém (až na výjimky) s nimi osobně komunikovat a spolupracovat.

Pomohu Vám vyřešit všechny problémy exekuce, mohu Vás zastupovat i v exekučním řízení. Zastavíme neoprávněně vedené exekuce. Vše vyřešíme rychle a bez zbytečných průtahů. V případě zastupování potřeby Vám poskytneme právní rady a případně sjednáme možnost splátek. Pomoc nabízím fyzickým osobám i právnickým osobám.

Nabízím právní pomoc v oblasti:

 • právní poradenství poskytované věřitelům – oprávněným (vymáhání pohledávek, sepsání žalob či exekučních návrhů, vyhodnocení nároků)
 • právní poradenství poskytované dlužníkům – povinným (vyškrtnutí věcí ze soupisu, vylučovací žaloby, návrh na zastavení exekuce z různých důvodů, námitky proti Příkazu k úhradě nákladů exekuce – např. z důvodu neoprávněných nákladů, zjištění výše a důvodu exekuce apod.)
 • právní poradenství v případě hrozící exekuce
 • zastupování v exekučním řízení jak věřitelů, tak dlužníků
 • komunikace a spolupráce s exekutory

 

V OBLASTI INSOLVENCÍ nabízím zastoupení věřitelům v insolvenčním řízení tak, aby byla vaše pohledávka co nejlépe uspokojena. Nabízím také pomoc dlužníkům v insolvenčním řízení, kteří se dostali do problémů se splácením svých dluhů – vypracovávám insolvenční návrhy. Rovněž nabízím zastoupení v průběhu insolvenčního řízení, např. při sporech s insolvenčním správcem (např. odpůrčí žaloba IS, spory týkající se exekucí po skončení insolvence apod.).

DŮLEŽITÁ FAKTA
 • Pokud máte trvalý pobyt na obecním nebo městském úřadě, je vhodné zde pravidelně kontrolovat došlou poštu – v případě, že tak nečiníte, může se stát, že na tuto adresu vám soud, exekutor, insolvenční správce atd. doručí úřední zásilku, u které v případě nevyzvednutí po 10 dnech nastává tzv. fikce doručení, tj. zásilka se považuje za doručenou, i když se o ní adresát nedozvěděl.
 • Návrh na zastavení exekuce lze podat do 15 dnů ode dne, kdy se dotyčný dozvěděl o důvodu zastavení exekuce. Návrh musí obsahovat důvod i vylíčení skutečností rozhodných pro posouzení, zda byl podán ve lhůtě.
 • Námitky proti příkazu k úhradě nákladů exekuce lze podat do 8 dnů od doručení tohoto rozhodnutí.
 • Návrh na vyškrtnutí věcí ze soupisu movitých věcí lze podat do 30 dnů ode dne, kdy se navrhovatel (tj. ten, jehož věci byly sepsány) dozvěděl o soupisu věci.
 • Lhůty jsou důležité, opožděné podání je až na výjimky odmítnuto.
 • Dlužník je v úpadku, jestliže má více věřitelů (nejméně 2) a peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen plnit.

 • Návrh na povolení oddlužení a insolvenční návrh musí být za dlužníka podán advokátem, notářem, soudním exekutorem, insolvenčním správcem nebo tzv. akreditovanou osobou.
 • Dlužník, u kterého je zjištěn úpadek, je povinen platit zálohy na náklady insolvenčního správce a to buď pravidelnými měsíčními platbami  nebo předem uhrazenou částkou v hotovosti.